Tầm nhìn một doanh nhân

Trong tình hình nguồn cung điện chưa đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu tăng nhanh của sản xuất tiêu dùng thì các thành phần kinh tế tham gia sản xuất và bán điện là tín hiệu đáng mừng. Nghị quyết...