Bàn giao hai nhiệm kỳ, ngày 4-4-2019

Bàn giao hai nhiệm kỳ, ngày 4-4-2019