Họp Ban chấp hành mở rộng ngày 4-7-2020

Họp Ban chấp hành mở rộng ngày 4-7-2020