Khai trương VP Hiệp hội, ngày 01-12-2019

Khai trương VP Hiệp hội, ngày 01-12-2019