Lương y Nguyễn Văn Chí chữa bệnh cho hội viên, 25-5-2019

Lương y Nguyễn Văn Chí chữa bệnh cho hội viên, 25-5-2019