Thăm vườn thuốc nam của Ly Nguyễn Văn Chí, 8-6-2019

Thăm vườn thuốc nam của Ly Nguyễn Văn Chí, 8-6-2019