Thăm xưởng sản xuất tranh kính ngày 01-6-2019

Thăm xưởng sản xuất tranh kính ngày 01-6-2019