Trưng bày sản phẩm SP sáng tạo, 12-01-2020

Trưng bày sản phẩm SP sáng tạo, 12-01-2020