Đại hội lần 2, nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 28-10-2018

Đại hội lần 2, nhiệm kỳ  2018-2023, ngày 28-10-2018